KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO przez Annę Szeremeta

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

  • Administratorem danych osobowych jest Anna Szeremeta, 42-600 Tarnowskie Góry, tel. 602 131 315, adres email: kontakt@annaszeremeta.pl

Przetwarzanie danych

  • Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu +48 602-131-315 , za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.annaszeremeta.pl. Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach również adres e-mail i adres zamieszkania.
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w realizacji celu wskazanego w niniejszym punkcie.

  • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez psychologa Annę Szeremeta polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.
  • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem bądź psychoterapią.
  • Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktury.
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie i komputerowo w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub wydania zaświadczenia.

Okres przechowywania danych

  • Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia, rezygnacji z usług Psychologa Anny Szeremeta. Nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu realizacji umowy, aż do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń – 3 lata

W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa.

Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – proszę o kontakt z Psychologiem Anną Szeremeta– pisemnie: pismo doręczone e-mailem.

Dokładam wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zabezpieczonej zamykanej szafce biurowej. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.